Collonil Reiniger 200 ml

Velmi účinný čistící sprej, který intenzivně likviduje skvrny a nečistoty z usní a textilu. Vhodný na všechny druhy usní. Odstraňuje také zbytky starých nánosů krémů. Po použití spreje useň ošetřete vhodným prostředkem.

155 Kč
Dostupnost: Skladem
Můžeme doručit do:
28.5.2024
Možnosti doručení
Kód: 1462000 NEUTRAL
Collonil Reiniger 200 ml

Detailní popis produktu

Návod na použití Reiniger

Skvrny přestříkáme a ihned vytřeme lněným hadříkem ( popř. postup opakujeme).Po zaschnutí useň ošetříme příslušným ošetřujícím přípravkem Collonil.

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

 

Povinné informace Reiniger

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.·

Narízení (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacování obsahu:
alifatické uhlovodíky
Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: